REGULAMIN


REGULAMIN

8. PKO FESTIWALU BIEGOWEGO

I ORGANIZATOR

1. Organizatorem 8. PKO Festiwalu Biegowego jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich z siedzibą w Warszawie, 00-382, ul. Solec 85/33; www.forum-ekonomiczne.pl, tel.: 022/583-11-00, fax:022/583-11-50, email: festiwalbiegowy@isw.org.pl

2. Współorganizatorem jest Fundacja „Festiwal Biegów”.

3. Strona internetowa zawodów to: www.festiwalbiegow.pl oraz www.runningfestival.pl.

4. Partnerami imprezy są miasta: Krynica-Zdrój oraz Muszyna.


II MIEJSCE I TERMIN

1. 8. PKO Festiwal Biegowy odbędzie się w dniach 8 - 10 września 2017 roku.

2. Konkurencje festiwalowe (biegi) wraz z ich dystansami znajdują się w Programie Sportowym 8. PKO Festiwalu Biegowego /tu - odnośnik do programu/ (Organizator zastrzega, że Program może ulec zmianie).

3. Starty i mety imprez biegowych 8. PKO Festiwalu Biegowego zostały zaplanowane w Krynicy-Zdrój, Muszynie, Tyliczu i okolicach. Szczegółowa specyfikacja biegów zostanie wskazana w regulaminach poszczególnych konkurencji (tzw. Regulaminach Szczegółowych). Regulaminy Szczegółowe będą dostępne na stronie www.festiwalbiegow.pl, w opisach poszczególnych konkurencji, najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem 8. PKO Festiwalu Biegowego.

4. Szczegółowa mapa lokalizacyjna poszczególnych biegów imprezy będzie umieszczona na stronie internetowej www.festiwalbiegow.pl, najpóźniej 10 dni przed imprezą.


III ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. 8. PKO Festiwal Biegowy to impreza sportowa o charakterze wyczynowo – rekreacyjnym, z wieloma towarzyszącymi elementami kulturalno-rozrywkowymi. Podczas 3 dni wydarzeń w Krynicy-Zdroju, zostaną przeprowadzone biegi na dystansach od 300m po ultramaraton na dystansie 100 km, odbędą się liczne koncerty; uczestnicy Festiwalu będą mogli odwiedzić targi sportowe, zapoznać się z nowinkami mody sportowej, sprzętu i usług relaksacyjno-rehabilitacyjnych.

2. Każde wydarzenie organizowane w ramach 8. PKO Festiwalu Biegowego może odbywać się jedynie za porozumieniem z organizatorem. Organizator o wszystkich wydarzeniach Festiwalowych będzie informował uczestników za pośrednictwem strony internetowej www.festiwalbiegow.pl. Tylko regulamin zamieszczony na stronie www.festiwalbiegow.pl może stanowić podstawę do jakichkolwiek roszczeń.


IV UCZESTNICTWO

1. Uczestnik 8. PKO Festiwalu Biegowego, to osoba, która została zarejestrowana i zweryfikowana w Biurze Zawodów, na podstawie ważnego dokumentu tożsamości i złożyła podpis pod oświadczeniem o znajomości niniejszego Regulaminu i Regulaminów Szczegółowych do poszczególnych biegów oraz oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wybranej imprezie biegowej, wymienionej w Programie Sportowym.

2. Warunki uczestnictwa w poszczególnych biegach określa Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu; Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niego.

3. Wszyscy zawodnicy startujący w biegach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.

4. Podczas weryfikacji w biurze zawodów, zawodnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem (służący do kontroli daty urodzenia i obywatelstwa). Dodatkowo osoby, które dokonały opłaty startowej po dniu 1.09.2017 roku oraz osoby, które widnieją na liście startowej dostępnej na stronie portalu www. festiwalbiegow.pl jako osoby nieopłacone, obowiązane są okazać dowód wniesienia opłaty startowej.

5. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu, będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wybranej przez niego imprezie biegowej.

6. Każdy uczestnik, by wystartować w danej imprezie biegowej, musi mieć przyczepiony do koszulki numer startowy. Mocowanie musi umożliwiać identyfikację zawodnika. Numer nie może być przykryty, ani zasłonięty. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone i podlega konsekwencjom prawnym Ustawy o ruchu drogowym.

7. Uczestnicy zarejestrowani, winni w biurze zawodów odebrać numer startowy oraz pakiet startowy osobiście. Odbiór pakietu przez osoby trzecie możliwy jest tylko za okazaniem pisemnego oświadczenia (formularz do pobrania pod regulaminem).

8. Zarejestrowany - poprzez formularz elektroniczny - zawodnik, który nie odbierze numeru startowego, nie może wystartować w biegu; nie będzie również klasyfikowany.

9. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminów Szczegółowych, tj. regulaminów poszczególnych biegów w których uczestniczy.

11. Na trasach biegów 8. PKO Festiwalu Biegowego nie są przewidywane punkty z własnymi odżywkami zawodników.

12. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających, jak również spożywania ich podczas biegu.

13. Zabrania się startu zawodników z jakimikolwiek pojazdami (w tym wsparciem np. na rowerze, rolkach czy deskorolce), ze zwierzętami, kijkami typu nordic walking (z wyjątkiem biegów górskich i zawodów nordic walking – w przypadku, gdy Regulamin Szczegółowy konkurencji nie stanowi inaczej).

14.  W ramach 8. PKO Festiwalu Biegowego nie będzie możliwości startu osób niepełnosprawnych na wózkach i o kulach. 

15. Zabrania się śmiecenia i wyrzucania opakowań m.in. po żelach, batonach, napojach w miejscach do tego nie wyznaczonych. 

16. Zmiana dokonanego wyboru biegu jest możliwa i wiąże się z dokonaniem opłaty startowej, zgodnie z obowiązującym cennikiem na dzień dokonywania zmiany.

17. Wszelkie zmiany dotyczące wyboru biegów można dokonywać do 31 sierpnia 2017 roku poprzez kontakt na adres mailowy: zapisy@isw.org.pl

18. Organizator w najszerszym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez zawodników/uczestników, w wyniku udziału w 8. PKO Festiwalu Biegowym oraz zwolniony jest z obowiązku naprawienia takich szkód.


V KLASYFIKACJE

Poszczególne klasyfikacje w biegach regulują osobne regulaminy (tzw. Regulaminy Szczegółowe), które będą dostępne na stronie www.festiwalbiegow.pl, w opisach poszczególnych konkurencji, najpóźniej na 30 dni przez rozpoczęciem 8. PKO Festiwalu Biegowego.


VI KONTROLE ANTYDOPINGOWE

1. Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli antydopingowych.

2. Zawodnicy mają obowiązek poddania się kontroli antydopingowej.

3. Odmowa poddania się kontroli antydopingowej skutkuje unieważnieniem  wyników indywidualnych, uzyskanych w danych zawodach, ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami, w tym przepadkiem wszelkich zdobytych medali, punktów czy nagród.

4. Stwierdzenie obecności substancji zabronionej w próbce pobranej od zawodnika w badaniu przeprowadzonym podczas zawodów, automatycznie prowadzi do unieważnienia wyników indywidualnych uzyskanych w danych zawodach, ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami, w tym przepadkiem wszelkich zdobytych medali, punktów czy nagród.


VII ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na stronie internetowej www.festiwalbiegow.pl, pocztą standardową na adres: 00-382 Warszawa, ul. Solec 85/33 oraz w Biurze Zawodów w Krynicy-Zdrój, do godziny przed startem biegu (nie dotyczy to uczestników konkurencji Bieg 7 Dolin 100 km i 64 km).

2. Zarejestrowany zawodnik, który poprawnie wypełnił kartę zgłoszenia, uiścił opłatę rejestracyjną i startową (jeśli jest wymagana), otrzymuje numer startowy, który widnieje przy jego nazwisku na liście startowej.

3. Każdy zawodnik otrzymuje jeden pakiet startowy, z jednym numerem startowym i chipem do pomiaru czasu, który wykorzystuje biorąc udział we wszystkich biegach Festiwalu, na które dokonał rejestracji. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości pakietu startowego w danym etapie rejestracji elektronicznej. 

4. Zgłoszenie każdego zawodnika powinno być własnoręcznie podpisane. Podpisu na karcie rejestracji można dokonać w biurze zawodów przed rozpoczęciem biegu, w momencie odbierania numeru startowego i pakietu startowego zawodnika.

5. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i Regulaminów Szczegółowych, zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy dla potrzeb biegu i organizatora.


VIII NAGRODY

1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą biegi festiwalowe, otrzymają pamiątkowe medale.

2. Zwycięzcy biegów organizowanych podczas 8. PKO Festiwalu Biegowego otrzymają nagrody finansowe lub rzeczowe, zgodnie z wykazem zamieszczonym na stronie www.festiwalbiegow.pl (odnośnik do nagród), najpóźniej do 30 dni po zakończeniu imprezy.

3. Zdobywcom nagród finansowych zostanie potrącony ryczałtowy podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Nagrody finansowe zdobyte przez uczestników biegów będą wypłacane wyłącznie przelewem na konto bankowe wskazane w oświadczeniu o przyjęciu nagrody. Druk oświadczenia jest dostępny na stronie www.fesiwalbiegow.pl (odnośnik do formularza).

5. Oświadczenie może być złożone osobiście w biurze zawodów, podczas 8. PKO Festiwalu Biegowego, pocztą na adres Fundacja Festiwal Biegów ul Solec 85, 00-382 Warszawa lub mailowo na adres festiwalbiegowy@isw.org.pl

6. Nagrody finansowe będą wypłacane do 30 dni od zatwierdzenia protokołu potwierdzającego wyniki zawodów.

7. Nagrody finansowe w klasyfikacjach generalnych i wiekowych NIE DUBLUJĄ SIĘ.

8. Nagrody rzeczowe można odebrać tylko podczas 8. PKO Festiwalu Biegowego. Nagrody nie będą wysyłane do zwycięzców drogą pocztową po zakończeniu Festiwalu.


IX SPOSÓB OGŁASZANIA WYNIKÓW ORAZ TRYB ODBIORU NAGRÓD

1. Organizator będzie na bieżąco prezentował nieoficjalne wyniki na Tablicy Wyników przy „Biurze Informacji” oraz na stronie www.festiwalbiegow.pl.

2. Ewentualne błędy w wynikach nieoficjalnych, należy zgłaszać w Biurze Reklamacji. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby korekty były dokonywane na bieżąco.

3. Oficjalne protesty muszą być zgłaszane tylko na specjalnym formularzu, dostępnym na stronie www.festiwalbiegow.pl (odnośnik do formularza) oraz w Biurze Reklamacji w formie pisemnej, za wpłatą kaucji 150 zł (kaucja zwrotna w przypadku racji zawodnika).

4. Organizator rozstrzyga sporne kwestie przed ogłoszeniem wyników oficjalnych.

5. Organizator przedstawi wyniki oficjalne zatwierdzone przez Sędziego Głównego na stronie www.festiwalbiegow.pl najpóźniej do 7 dni od otrzymania protokołu Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie z przeprowadzonych kontroli antydopingowych.  

6. Nagrody finansowe są wypłacane wyłącznie na podstawie wyników oficjalnych.

7. Osoby otrzymujące nagrody finansowe są zobowiązane wypełnić oświadczenie o przyjęciu nagrody dostępne na stronie www.fesiwalbiegow.pl (odnośnik do formularza) oraz dostarczyć je drogą elektroniczną na adres: festiwalbiegowy@isw.org.pl. Niedostarczenie wypełnionego i podpisanego oświadczenia do dnia 30.09.2017 r. oznacza rezygnację z nagrody.

8. Możliwe jest wypełnienie oświadczenia na miejscu i pozostawienie go w „Kasie Festiwalu Biegowego”.


X OPŁATY

1. Każdy uczestnik 8. PKO Festiwalu Biegowego ponosi koszty opłaty rejestracyjnej w wysokości 10 zł uprawniającej do startu w: Biegach dla dzieci, Biegu Przebierańców, Biegu Kibica (pod warunkiem zgłoszenia się do tych biegów). Uczestnicy pozostałych biegów, zobowiązani są uiścić również opłatę startową zgodnie z Cennikiem 8. PKO Festiwalu Biegowego (Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).

2. Wpłat za udział w 8. PKO Festiwalu Biegowym w Krynicy-Zdrój, 8 – 10 września 2017 r. można dokonywać bezpośrednio na konto Fundacji „Festiwal Biegów”: PKO BP SA, 28 1020 1097 0000 7902 0245 8578, poprzez system płatności on-line DOTPAY.PL i podczas rejestracji bezpośredniej (w Biurze Zawodów).

3. Opłaty startowe obowiązują w okresie, w którym dokonywana jest płatność (np. przy rejestracji w I progu opłat i płatności w terminie obowiązywania II progu, obowiązują stawki za II próg)

4. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

5. Opłata rejestracyjna i startowa nie podlega zwrotowi (również w przypadku zdarzeń losowych jak np. choroba, kontuzja, itp.).

6. Dostępność asortymentu do tworzenia pakietu premium gwarantowana jest do zgłoszeń nadesłanych najpóźniej do dnia 10 lipca 2017 roku.


XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnik podpisując oświadczenie o znajomości Regulaminów Szczegółowych konkurencji 8. PKO Festiwalu Biegowego oraz oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wybranej imprezie biegowej, wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy ratowniczo-medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych, transport poszkodowanego przez personel ratowniczo-medyczny i Grupę Krynicką GOPR, działających w imieniu Organizatora. Decyzje ratowników i lekarzy dotyczących kontynuowania biegu są ostateczne i nieodwołalne.

2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu związany jest z wysiłkiem fizycznym, zwiększa się ryzyko wypadku i urazowości organizmu (również zgonu), możliwe są również szkody i straty majątkowe oraz inne niemożliwe do przewidzenia ryzykowne czynniki i ich skutki.

3. Przyjmuje się, że uczestnik podpisując oświadczenia o znajomości regulaminów i braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wybranych imprezach biegowych, rozważył i ocenił własne możliwości, zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w konkretnym biegu oraz startuje w nim dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

4. Uczestnicy każdej imprezy biegowej są zobowiązani do niezwłocznej reakcji na sygnały pojazdów uprzywilejowanych oraz poleceń Służb Ratowniczo-Medycznych i Służby Porządkowej Organizatora podczas dojazdu, organizacji akcji ratowniczej i transportu poszkodowanych.

5. W przypadku innych zagrożeń (np. pożar, burza z wyładowaniami, katastrofa drogowa czy budowlana, atak terrorystyczny), uczestnicy podporządkowują się kierującym akcją ratowniczą i bezwzględnie wykonują ich polecenia (dotyczy to Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej).

6. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie i Regulaminach Szczegółowych, w szczególności w zakresie dystansu, godzin startu, miejsca startu i mety, formuły biegu.

7. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. Załącznik nr 1 – warunki uczestnictwa

Osoby, które najpóźniej w dzień poprzedzający zawody ukończą 18 lat (liczy się dzień, miesiąc, rok urodzenia), mogą startować w następujących konkurencjach:

 • Bieg 7 Dolin 100 km
 • Bieg 7 Dolin 64 km

Osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończą 18 lat (liczy się dzień, miesiąc, rok urodzenia), mogą startować w następujących konkurencjach:

 • Bieg 7 Dolin 34 km
 • Runek Run
 • Koral Maraton
 • Półmaraton
 • Bieg na 15 km
 • Mistrzostwa Góry Parkowej w Nordic Walking
 • Jaworzyna - HILL Nordic Walking
 • Bieg Nocny
 • Bieg na Jaworzynę

Osoby, które w dniu zawodów mają nie mniej niż 16 lat (urodzeni nie później, niż w 2001 roku), mogą startować w następujących konkurencjach:

 • Życiowa Dziesiątka
 • Sztafeta maratońska

Osoby, które w dniu zawodów mają nie mniej niż 13 lat (urodzeni nie później, niż w 2004 roku), mogą startować w następujących konkurencjach:

 • Nocny Bieg Rodzinny
 • Krynicka Mila
 • Bieg Kobiet
 • Bieg na 3 km
 • Bieg na 1 km 
 • Sztafeta deptaka

Brak ograniczeń wiekowych:

 • Bieg Przebierańców
 • Bieg w krawacie
 • Bieg kibica

Bieg zamknięty dla uczniów szkół z terenu Małopolski:

 • Bieg Małopolski

Osoby, które w dniu zawodów mają nie mniej niż 9 lat i nie więcej niż 12 lat (urodzeni nie wcześniej, niż w 2005 r.), mogą startować w następującej konkurencji:

 • Bieg dzieci (9-12 lat)

Osoby, które w dniu zawodów mają nie więcej niż 8 lat (urodzeni nie wcześniej niż w 2009 r.), mogą startować w następującej konkurencji:

 • Bieg Dzieci (do 8 lat)

UWAGA: Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w biegu od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z dowodem osobistym, w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów.Załącznik nr 2 – cennikDokumenty do pobrania

Upoważnienie do odbioru pakietu startowego przez osobę trzecią: POBIERZ

Formularz do wypłaty nagrody pieniężnej: POBIERZ

Formularz protestu: POBIERZ